Wytyczne do składania wniosków do ASI Polska

Jakiego rodzaju projekty wspiera ASI?

W zależności od możliwości danego oddziału, ASI wspiera projekty ewangelizacyjne o charakterze działalności zdrowotnej, edukacyjnej, rodzinnej, pomocy humanitarnej i inne mieszczące się w ramach filozofii i poselstwa adwentystycznego, ze szczególnym priorytetem dla projektów angażujących młodzież w ewangelizację.
ASI wielokrotnie pośrednio wspierało różnorodne projekty w naszym kraju, wśród których wymienić można: programy „Net’98”, zakup sprzętu audiowizualnego dla zborów, zakup maszyny drukarskiej dla Fundacji Źródła Życia, materiały do nauki religii dla dzieci, materiały ewangelizacyjne „Na nowo z nadzieją”, pomoc w kredytowaniu wydania książki Wielki bój, program „Rozsiej jeden miliard” oraz wiele innych.

Złóż wniosek, a inni pomogą ci go zrealizować!

 

1. INFORMACJE O WNIOSKU

ASI Polska wspiera projekty, które prowadzą ludzi do bliskiego związku z Jezusem Chrystusem.

ASI Polska zdecydowanie preferuje finansowanie projektów, które:
  – angażują młodzież w pracę misyjną,
  – promują pracę w małych grupach,
  – promują wykorzystanie poselstwa zdrowia w ewangelizacji,
  – promują prowadzenie publicznych ewangelizacji przez laikat,
  – mają charakter projektów „miękkich” (“programów” raczej niż “inwestycji”),
  – trwają do 12 miesięcy,
  – nie są kontynuacją rozpoczętego długoterminowego programu,
  – nie są kosztami operacyjnymi organizacji,
  – nie mają charakteru kilkudniowych wyjazdów misyjnych,
  – są częścią większej, przemyślanej i zaplanowanej strategii,
  – posiadają znaczący finansowy wkład własny, minimum 30%.

ASI Polska przyjmuje do realizacji wnioski od wnioskodawców, którzy:
  – funkcjonują w oparciu o zasady uznane przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego,
  – nie są organizacją będącą własnością Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego,
  – są organizacją o charakterze non-profit funkcjonującą przez okres co najmniej jednego roku, a jej pracownicy otrzymują wynagrodzenie świadczące o ich zrozumieniu misyjnego celu organizacji, natomiast zarząd instytucji składa się w nie więcej niż 50% z członków rodziny,
  – zobowiążą się, aby przedstawić szczegółowe rozliczenie z pozyskanych środków, a w razie konieczności wyrażą zgodę, aby poddać się audytowi.

Wnioskodawcy muszą być świadomi, że:
  – Finansowanie różni się w zależności od projektu. Przyznana kwota dofinansowania nie koniecznie musi być równa kwocie, o jaką wnioskodawca prosił w złożonym wniosku. Zależy ona od decyzji Zarządu ASI, jak również od ilości funduszy, jaką ASI Polska pozyska od ofiarodawców.
  – Wszystkie informacje zawarte we wniosku muszą być prawdziwe i dokładnie odzwierciedlać faktyczne koszty realizacji projektu. Wszystkie kwoty podane we wniosku powinny być wyrażone w PLN.
  – Jeśli jakaś informacja nie jest przedstawiona, należy podać przyczynę jej braku.
  – Zgłoszenie projektu wraz ze zdjęciem i ewentualnie innymi załącznikami należy wykonać przez formularz Zgłoszenie projektu misyjnego w terminie do dnia 25 kwietnia 2022 roku, oraz uzupełnić budżet projektu i inne informacje do 30 kwietnia 2022 roku. Wnioskodawca będzie poinformowany o decyzji Zarządu do dnia 30 lipca 2022 roku.

2. WYMAGANIA WNIOSKU O DOTACJĘ

Wniosek
Wypełnij “Wniosek dla projektu” lub “Wniosek dla studentów” (patrz poniżej, informacja nr 1). Wniosek wymaga informacji o wnioskującym, projekcie, budżecie, finansowaniu i grupie wdrożeniowej. Powinno to trafić do ASI Polska razem z innymi załącznikami dotyczącymi dotacji. Dodatkowo wyślij zdjęcie, które przedstawia naturę projektu i nadaje się do publikacji. Ilustracja powinna odzwierciedlać ducha projektu.

Sprawozdanie finansowe
Załącz sprawozdanie finansowe, które odzwierciedla obecny status finansowy organizacji.

Status Non-profit
Proszę dołączyć dokument urzędowy przedstawiający status non-profit waszej organizacji.

Pracownicy i członkowie zarządu
Dołączyć aktualną, kompletną listę pracowników i członków zarządu z ich adresami i zawodami.

Dokumenty założycielskie
Załącz status organizacji oraz regulamin. Ten ostatni musi wyraźnie pokazywać, że filozofia organizacji przede wszystkim jest w harmonii z Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego. Musi także wykazywać, że członkami zarządu są pełnoprawni członkowie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Status musi pokazywać, że majątek organizacji, z chwilą jej rozwiązania przejdzie do innej organizacji kontrolowanej przez Adwentystów Dnia Siódmego.

Odpowiedzialność
Odbiorca dotacji jest zobowiązany do przesyłania co pół roku raportu o postępie projektu. Natomiast
warunkiem przekazania kolejnej transzy dotacji, jest dostarczony raport z wykorzystania poprzedniej transzy otrzymanej dotacji. Końcowy raport musi być dostarczony w ciągu miesiąca po zakończeniu projektu. Raport musi opisywać, jak projekt realizował swoje cele i ocenę jego wpływu. Do każdego raportu powinny być dołączone trzy do pięciu zdjęć cyfrowych.

Odbiorca dotacji jest zobowiązany do przedstawienia pełnej dokumentacji finansowej świadczącej o tym jak dotacja została wykorzystana. Jeśli zajdzie taka potrzeba, odbiorca dotacji jest zobowiązany do wyrażenia zgody na audyt przez ASI Polska.

W przypadku stwierdzenia, że przekazane środki zostały wykorzystane niezgodnego ze złożonym wnioskiem, odbiorca dotacji jest zobowiązany do zwrócenia niewłaściwie wykorzystanych środków finansowych do ASI Polska.

Informacja nr 1: Studenci proszący o jednorazową dotację do swojej nauki lub krótko-terminowych wycieczek misyjnych, muszą jedynie wysłać „Formularz wniosku dla studentów”, zdjęcie i odpowiednie raporty.

3. FORMULARZ WNIOSKU

„Formularz wniosku o dofinansowanie dla projektów” to jest podstawowy Formularz wniosku o dofinansowanie w ASI Polska. Wymaga informacji o wnioskującym, projekcie, budżecie, dotacji, i grupie wdrożeniowej. Powinien trafić do ASI Polska, wraz z załącznikami dotyczącymi dotacji.

„Formularz wniosku o dofinansowanie dla studentów” jest uproszczoną wersją „Formularza wniosku o dofinansowanie dla projektów”. Przeznaczony jest dla studentów, które proszą o jednorazową dotacje, zwykle na swoje studia w innych szkołach misyjnych. Wymaga informacji o wnioskującym, projekcie, budżecie i dotacji.

4. LISTA KONTROLNA

Użyj listy kontrolnej by sprawdzić, czy spełniasz wszystkie wymagania.

Formularz wniosku dla projektów
  – Ogólne informacje
  – Informacje o wnioskującym
  – Opis programu
  – Ocena potrzeb
  – Ryzyko i założenia
  – Plan działania
  – Budżet projektu
  – Finansowanie projektu
  – Szczegółowy budżet projektu
  – Opis budżetu
  – Grupa wdrożeniowa
  – Zdjęcie (wysoka rozdzielczość, JPG )

Lista załączników:
  – Zobowiązania
  – Podpis – Wnioskodawcy
  – Zdjęcie (wysoka rozdzielczość, JPG )
  – Sprawozdanie finansowe
  – Status non-profit
  – Pracownicy i członkowie zarządu
  – Dokumenty założycielskie
  – Status organizacji
  – Regulamin

Formularz wniosku dla studenta (*)
  – Ogólne informacje
  – Informacje o wnioskującym
  – Opis programu
  – Budżet projektu
  – Finansowanie projektu

Lista załączników:
  – Zobowiązania
  – Podpis – Student
  – Podpis – Przedstawiciel prawny
  – Zdjęcie (wysoka rozdzielczość, JPG )

(*) – dla studentów, które proszą o jednorazową dotację, zwykle na swoje studia w innych szkołach misyjnych. Patrz wyżej.

 

Używamy plików cookie, aby nasza strona mogła prawidłowo funkcjonować. Więcej informacji